Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20479
Title: Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại Trung tâm Y tế Vietsovpetro: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Văn Anh (GVHD)
Nguyễn, Ngọc Diệp
Keywords: Y tế -- Dịch vụ -- Luận văn thạc sĩ
Chất lượng dịch vụ
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20479
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Ngoc-Diep.pdf1,81 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.