Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20478
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ truyền hình trả tiền của Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigon Tourist: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Vũ, Văn Đông (GVHD)
Đặng, Quang Đà
Keywords: Truyền hình -- Chất lượng dịch vụ -- Luận văn thạc sĩ
Truyền hình cáp -- Sản phẩm và dịch vụ
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Xây dựng và kiểm định mô hình lý thuyết giữa các thành phần chất lượng dịch vụ truyền hình trả tiền sự thỏa mãn và lòng trung thành của khách hàng. Từ kết quả đạt được, nghiên cứu đưa ra các hàm ý quản trị để các lãnh đạo Công ty TNHH truyền hình cáp Saigon Tourist cải thiện chất lượng dịch vụ nhằm gia tăng sự thỏa mãn và lòng trung thành của khách hàng cá nhân. Kết quả nghiên cứu cho thấy các thành phần đo lường chất lượng dịch vụ truyền hình trả tiền có mối quan hệ dương với sự thỏa mãn và lòng trung thành của khách hàng. Mức độ giải thích của là 65,5% sự biến thiên phương sai của lòng trung thành khách hàng cá nhân.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20478
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dang-Quang-Da.pdf2,6 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.