Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20476
Title: Văn hóa tổ chức ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Authors: Nguyễn, Vân Anh (GVHD)
Võ, Thị Ngọc Phương
Keywords: Quản lí nhân sự -- Luận văn thạc sĩ
Quản trị nguồn nhân lực
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: “Văn hóa tổ chức ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu” được thực hiện nhằm đánh giá các tác động của yếu tố văn hóa đến động lực làm việc của cán bộ, giảng viên, nhân viên đang làm việc tại trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu. Dựa trên cơ sở lý thuyết về văn hóa tổ chức kết hợp với nghiên cứu định tính, tác giả đã xác định 3 biến độc lập bao gồm (1) Các quan niệm chung, (2) Cấu trúc hữu hình và (3) Các giá trị được tuyên bố và 1 biến phụ thuộc là Động lực làm việc. Mô hình hồi quy của nghiên cứu được xác định như sau: DLLV = 0.269*CTHH + 0.251*GTTB + 0.382*QNC. Kết quả phân tích xác định động lực làm việc chịu ảnh hưởng của ba yếu tố văn hóa tổ chức theo mức độ giảm dần như sau: (1) Các quan niệm chung (β = 0.382) (2) Cấu trúc hữu hình (β = 0.269), và cuối cùng là (3) Các giá trị được tuyên bố (β = 0.251). Ngoài những yếu tố trên thì vẫn còn một số yếu tố khác như giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, thu nhập, thâm niên công tác cũng có ảnh hưởng một phần nhất định đến động lực làm việc của người lao động tại trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đã đưa ra một số hàm ý giúp nhà quản trị xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường thông qua 03 yếu tố tác động đã đưa ra. Ngoài ra nghiên cứu cũng đưa ra các hạn chế và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo trong tương lai.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20476
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vo-Thi-Ngoc-Phuong.pdf1,33 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.