Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20475
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của Cán bộ công nhân viên tại Công ty Liên doanh Vietsovpetro: Luận văn thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Văn Anh (GVHD)
Từ, Tuấn Tú
Keywords: Quản lí nhân sự -- Luận văn thạc sĩ
Quan hệ lao động
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Vấn đề nghiên cứu về động lực làm việc của cán bộ, nhân viên ở các doanh nghiệp đang trở nên hết sức cấp bách bởi sự gia tăng của số lượng các doanh nghiệp cũng như các loại hình doanh nghiệp từ nước ngoài đã dẫn đến sự cạnh tranh trong việc thu hút nhân tài ngày càng mạnh. Các nhân tố tạo động lực làm việc thường được đề cập đến như thu nhập (lương và phúc lợi khác), điều kiện môi trường làm việc, cơ hội phát triển nghề nghiệp. Trong lĩnh vực tư nhân cơ chế chính sách hoạt động thì linh hoạt hơn, hiệu quả hơn các tập đoàn lớn, doanh nghiệp có vốn nhà nước. Từ những vấn đề trên đã xảy ra tình trạng “chảy máu chất xám” ở các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước. Kết quả là hiệu quả tổ chức của các đơn vị này bị ảnh hưởng. Do đó, tạo động lực cho cán bộ người lao động ở các tập đoàn có vốn nhà nước là một vấn cần thiết và cấp bách trong bối cảnh hiện tại . Vì vậy, tạo động lực cho cán bộ nhân viên cần được quan tâm hàng đầu trong công tác tổ chức nhân sự tại các tập đoàn, doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20475
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tu-Tuan-Tu.pdf1,69 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.