Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20473
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Phòng Giao dịch Xuyên Mộc: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Thị Đức Loan (GVHD)
Trần, Văn Hiếu
Keywords: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Luận văn Thạc sĩ
Ngân hàng -- Dịch vụ ngân hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: “Các nhân tố ảnh hương đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại Cổ Phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) PGD Xuyên Mộc” tập trung vào việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân, từ đó có những đề xuất khuyến nghị lên Ban lãnh đạo ngân hàng SHB Xuyên Mộc để có những chính sách, chiến lược phù hợp nhất trong công tác cho vay KHCN. Trên cơ sở lý thuyết và thừa hưởng kết quả của những nghiên cứu trước đây, để đạt được mục tiêu đặt ra, tác giả đã tiến hành khảo sát 230 khách hàng vay vốn cá nhân đã và đang vay vốn tại SHB Xuyên Mộc trong khoảng thời gian từ tháng 1/2021 đến hết tháng 3/2021. Có 210 phiếu hợp lệ được thu về. Tác giản áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với nghiên cứu định lượng dựa trên phần mềm SPSS 22.0. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại SHB Xuyên Mộc là: Hình ảnh và danh tiếng của ngân hàng; Giá cả; Chất lượng dịch vụ của ngân hàng; Sự thuận tiện; Chính sách tín dụng; Ảnh hưởng từ các mối quan hệ của khách hàng và Chính sách Marketing.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20473
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran-Van-Hieu.pdf2,03 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.