Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20472
Title: Giải pháp nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Ngô, Quang Huân (GVHD)
Trần, Thị Thêu
Keywords: Hải quan điện tử -- Chất lượng dịch vụ -- Luận văn thạc sĩ
Hành vi khách hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: “Giải pháp nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ” nghiên cứu nhằm đánh giá một cách khách quan và khoa học về chất lượng phục vụ của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ hải quan điện tử tại Chi cục, đóng góp một phần nào đó vào thành công chung ngành Hải quan trong việc thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước Trên cơ sở lý thuyết về chất lượng dịch vụ kết hợp với sự kế thừa kết quả nghiên cứu của tác giả Parasurama và công sự (1988) về những yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng và các nghiên cứu trong nuớc về sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ hải quan. Thông qua nghiên cứu và tham khảo ý kiến từ việc thảo luận nhóm, tác giả đã điều chỉnh cho phù hợp hơn và đề xuất mô hình nghiên cứu trong việc nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ gồm 5 yếu tố: 1. sự tin cậy, 2. sự đáp ứng, 3. năng lực phục vụ, 4. sự cảm thông, 5. phuơng tiện hữu hình.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20472
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran-thi-Theu.pdf1,38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.