Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20469
Title: Một số giải pháp tạo động lực làm việc cho đội ngũ công chức thuộc Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Hữu Huy Nhựt (GVHD)
Trần, Thị Cẩm Vân
Keywords: Quản lí nhân sự -- Luận văn thạc sĩ
Quan hệ lao động
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: “Một số giải pháp tạo động lực làm việc cho đội ngũ công chức thuộc Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”, được nghiên cứu với mục đích đưa ra các giải pháp, tạo động lực làm việc cho đội ngũ công chức thuộc Cục Thuế nhằm nâng cao hiệu suất, hiệu quả làm việc của công chức và cơ quan Cục Thuế. Trên cơ sở lý thuyết về tạo động lực làm việc, nghiên cứu thực trạng, lấy phiếu khảo sát đối với 125 công chức ngẫu nhiên làm việc tại các phòng thuộc Cục Thuế. Qua nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá cho thấy thực trạng tạo động lực làm việc của công chức tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn còn hạn chế. Để tạo động lực làm việc cho đội ngũ công chức thuộc Cục thuế, Tác giả đã đề xuất một số giải pháp đó là Cục Thuế cần tiến hành xác định nhu cầu của từng nhóm đối tượng công chức trong cơ quan, làm căn cứ để đưa ra các biện pháp tạo động lực làm việc phù hợp; Thực hiện kết hợp các biện pháp kích thích nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất và tinh thần của người công chức; Chú trọng Đánh giá công chức khoa học, khách quan làm cơ sở để thực hiện nguyên tắc “đối xử công bằng; Đẩy mạnh đào tạo và phát triển công chức để giúp họ tiếp cận những kiến thức tiên tiến và phát triển toàn diện; Thực hiện phân tích, xây dựng bản mô tả vị trí việc làm cho từng vị trí, chức danh làm cơ sở để triển khai các chính sách nhân sự khác; Nâng cao vai trò của người công chức lãnh đạo, thu hẹp “khoảng cách quyền lực”; Hoàn thiện chính sách tiền lương…
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20469
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran-Thi-Cam-Van.pdf1,6 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.