Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20450
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng kế toán trách nhiệm (KTTN) tại các công ty kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: Đề tài nghiên cứu khoa học
Authors: Nguyễn, Thị Đức Loan
Keywords: Kế toán trách nhiệm -- Nghiên cứu khoa học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Đề tài khám phá, nhận diện các nhân tố tác động đến việc xây dựng kế toán trách nhiệm (KTTN) tại các công ty kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đánh giá và đo lường các nhân tố tác động đến việc xây dựng kế toán trách nhiệm (KTTN) tại các công ty kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đưa ra các hàm ý quản trị (hàm ý lý thuyết và hàm ý thực tiễn) nhằm tăng cường triển khai, ứng dụng KTTN trong các doanh nghiệp nghiên cứu.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20450
Appears in Collections:Kế toán - QTKD (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NCKH-Nguyen-Duc-Loan.pdf1,61 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.