Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20449
Title: Kiểm toán báo cáo tài chính: Giáo trình nội bộ
Authors: Vũ, Thị Huệ
Keywords: Kiểm toán
Báo cáo tài chính
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Kiểm toán báo cáo tài chính cung cấp nhiều kiến thức bổ ích cho những sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán hay những sinh viên ngoài ngành và những bạn đọc khác về kỹ thuật kiểm toán của kiểm toán viên đối với đối tượng chủ yếu của kiểm toán là báo cáo tài chính.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20449
Appears in Collections:Giáo trình (BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GTNB-Kiemtoanbaocaotaichinh.pdf3,92 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.