Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20448
Title: Luật kế toán: Giáo trình nội bộ
Authors: Nguyễn, Thị Đức Loan
Keywords: Kế toán -- Luật
Luật kế toán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Giáo trình hệ thống hóa những vấn đề chung về kế toán và pháp luật kế toán cho sinh viên. Nội dung của giáo trình cập nhật những kiến thức mới liên quan đến Luật về Kế toán, chuẩn mực kế toán, các văn bản xử phạt vi phạm về kế toán, kiểm toán đã được ban hành và sửa đổi cũng như các văn bản của Bộ tài chính và Quốc hội.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20448
Appears in Collections:Giáo trình (BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GTNB-Luat-ke-toan.pdf1,26 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.