Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20439
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Vietinbank Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo (GVHD)
Nguyễn, Lê Anh Thư
Keywords: Quản lí nhân sự -- Luận văn thạc sĩ
Quản trị nguồn nhân lực
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20439
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-le-Anh-Thu.pdf2,22 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.