Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20436
Title: Phát triển dịch vụ BIDV Smart Banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Mỹ: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Thị Đức Loan (GVHD)
Nguyễn, Đặng Tuấn Nam
Keywords: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Luận văn Thạc sĩ
Dịch vụ ngân hàng -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20436
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Dang-Tuan-Nam.pdf1,81 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.