Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20427
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của Cán bộ nhân viên khối văn phòng tại Liên doanh Vietsovpetro: Luận văn thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Văn Anh (GVHD)
Lê, Thị Kim Ngân
Keywords: Nguồn nhân lực -- Luận văn thạc sĩ
Quản trị nguồn nhân lực
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20427
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le-Thi-Kim-Ngan.pdf1,34 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.