Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20426
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của cán bộ, công chức tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Văn Anh (GVHD)
Lê, Hữu Tài
Keywords: Quản lí nhân sự -- Luận văn thạc sĩ
Quản trị nguồn nhân lực
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của cán bộ công chức tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” giới thiệu các khái niệm, tầm quan trọng, các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên trong công việc; đồng thời giới thiệu các lý thuyết nghiên cứu, các mô hình nghiên cứu liên quan. Mô hình nghiên cứu gồm 6 thành phần: bản chất công việc, chính sách tiền lương, quan hệ với đồng nghiệp, quan điểm và cách cư xử của lãnh đạo, cơ hội đào tạo và thăng tiến, môi trường làm việc. Sử dụng cả phương pháp định tính và phương pháp định lượng để thu thập và xử lý số liệu cho nghiên cứu, tiến hành phân tích, kiểm định với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 20.0. Kết quả phân tích cho thấy các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của các bộ công chức đang công tác tại Cục Hải Quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bao gồm: Cơ hội đào tạo và thăng tiến, đời sống vật chất và tinh thần, cách cư xử của lãnh đạo; Bản chất công việc và mối quan hệ với đồng nghiệp và Chính sách lương thưởng. Đối với nhân tố “Môi trường làm việc”, kết quả phân tích cho thấy nhân tố này không ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của các bộ công chức đang công tác tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Từ kết quả có được, đề tài đưa ra các gợi mở, định hướng trong thời gian tới nhằm nâng cao hơn nữa sự hài lòng trong công việc của cán bộ công chức tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20426
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le-Huu-Tai.pdf1,38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.