Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20420
Title: Sự tác động của cạnh tranh và hợp tác giữa các phòng ban chức năng đến sự đổi mới tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Thị Đức Loan (GVHD)
Đỗ, Vũ Khoa
Keywords: Quản lý doanh nghiệp -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Sự hợp tác giữa các phòng ban chức năng giúp cho các phòng ban tăng cường sự trao đổi thông tin, kiến thức từ đó thúc đẩy quá trình học tập trong tổ chức tạo ra vốn tri thức cho chính DN của mình. Sự cạnh tranh giữa các phòng ban chức năng giúp các phòng ban cố gắng tăng cường tầm quan trọng của phòng ban. Năng lực đổi mới ảnh hưởng tích cực đến kết quả đổi mới tổ chức. Trong quá trình đổi mới, các cán bộ công nhân viên sẽ thảo luận, đánh giá thường xuyên, nên sẽ nhận ra những vấn đề hay những nhu cầu mới từ thị trường. Từ đó có những hành động và chính sách cụ thể để giải quyết chính những vấn đề này. Đây chính là các hành động giúp kết quả đổi mới tổ chức và tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững cho DN. Đổi mới sáng tạo là yếu tố trọng tâm và tồn tại của DN, đổi mới sáng tạo liên tục giúp DN tạo ra các quy trình mới, sản phẩm mới, nâng cao năng suất chất lượng tạo ra những tiến bộ liên tục để công ty phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn và dẫn đến mang lại nhiều lợi nhuận hơn những tổ chức không đổi mới sáng tạo. Luận văn cũng đưa ta những gợi ý về mối quan hệ giữa các biến và cần xem xét đến các yếu tố “Sự hợp tác giữa các phòng ban chức năng”, “Sự cạnh tranh giữa các phòng ban chức năng”, “Năng lực đổi mới”, “Kết quả đổi mới” nhằm giúp DN nhỏ và vừa tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hoạt động ngày càng hiệu quả.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20420
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do-Vu-Khoa.pdf2,39 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.