Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20412
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại Học viện Anh Quốc - cơ sở Bà Rịa: Luận văn thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Hữu Huy Nhựt (GVHD)
Bùi, Trần Thiện Vũ
Keywords: Nguồn nhân lực -- Luận văn thạc sĩ
Quản trị nguồn nhân lực
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Đề xuất những giải pháp nhằm mục tiêu cải thiện nâng cao động lực làm việc cho người lao động, khuyến khích nâng cao tinh thần làm việc, cải thiện năng suất lao động, tăng hiệu quả kinh doanh, giúp Trường Song ngữ Quốc tế Học viện Anh quốc – Cơ sở Bà Rịa Vũng Tàu có được đội ngũ nhân lực trình độ cao, trung thành, cống hiến và nhà trường đạt được mục tiêu phát triển bền vững cùng những kết quả kinh doanh đề ra. Nghiên cứu được thực hiện để xây dựng, đánh giá các thang đo và mô hình lý thuyết về các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động. Phương pháp nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn 10 người lao động. Phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua 199 mẫu khảo sát thực tế với thang đo gồm 39 biến quan sát.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20412
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui-Tran-Thien-Vu.pdf4,42 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.