Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20404
Title: Ứng dụng quản lý các thông báo NSOCIAL: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Lê, Hoàng Nêu
Phan, Ngọc Hoàng (GVHD)
Keywords: Phần mềm quản lí -- Đồ án tốt nghiệp
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: “NSocial” - ứng dụng dùng để quản lí các thông báo cho nhân viên - là giải pháp tiên tiến, hiệu quả trong việc gửi các thông báo đến nhân viên mỗi khi có thông báo mới, có thể trao đổi thông tin giữa các cá nhân với nhau. Trong môi trường phân xưởng, công nghệ thông tin không chỉ thay đổi cách thức con người thực hiện công việc quản lý mà còn thay đổi cả cách thức họ thông tin cho nhau, xử lý thông tin và ra quyết định.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20404
Appears in Collections:Ngành CNTT (DATN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le-Hoang-Neu.pdf2,24 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.