Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20366
Title: Giải pháp quản lý bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị cho doanh nghiệp IZISOLUTION; Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Vũ, Hoàng Lâm Nhi
Phan, Ngọc Hoàng (GVHD)
Keywords: Thiệt bị -- Sửa chữa -- Đồ án tốt nghiệp
Thiết bị -- Bảo dưỡng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Có nhiều mô hình đầu tư CNTT trong doanh nghiệp, mỗi mô hình có cách tiếp cận khác nhau nhưng đều có chung mục đích là giúp doanh nghiệp xác định được lộ trình đầu tư và mối quan hệ giữa các thành phần trong bức tranh tổng thể về ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp cần phải chọn cho mình mô hình đầu tư CNTT cho phù hợp để phát huy hiệu quả các khoản đầu tư, phục vụ cho mục tiêu kinh doanh và phù hợp với năng lực khai thác công nghệ của doanh nghiệp.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20366
Appears in Collections:Ngành CNTT (DATN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vu-Hoang-Lam-Nhi.pdf60,46 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.