Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20363
Title: Giải pháp hoàn thiện quy trình cấp container rỗng cho khách hàng tại cổng Cảng SP - SSA (SSIT): Khoá luận tốt nghiệp ; Gvhd: Đỗ Thanh Phong
Authors: Nguyễn, Thanh Thuỷ
Đỗ, Thanh Phong (GVHD)
Keywords: Chuỗi cung ứng -- Khóa luận tốt nghiệp
Container -- Vận chuyển hàng hoá
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Tìm hiểu quy trình cấp container rỗng qua đường cổng cho khách hàng của SSIT, từ đó nhìn nhận và phân tích được các vấn đề còn tồn đọng để có thể đưa ra các hướng giải pháp giúp công ty hoàn thiện quy trình khai thác.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20363
Appears in Collections:Logistics (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thanh-Thuy.pdf2,65 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.