Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20350
Title: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Phú Hải: Khoá luận tốt nghiệp
Authors: Nguyễn, Hoà Thuận
Nguyễn, Thị Đức Loan (GVHD)
Keywords: Kế toán -- Khoá luận tốt nghiệp
Kế toán tiêu thụ
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Tìm hiểu về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Phú Hải. Tìm ra các ưu nhược điểm của công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Phú Hải. Đưa ra các đề nghị và giải pháp giúp hoàn thiện về công tác kế tác tại công ty.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20350
Appears in Collections:Ngành Kế toán (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Hoa-Thuan.pdf1,38 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.