Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20345
Title: Khảo sát và nâng cấp máy ép bao bì tự động: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Vũ, Thành Trí
Nguyễn, Huy Hoàng
Lê, Việt Thanh (GVHD)
Keywords: Tự động hoá -- Đồ án tốt nghiệp
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20345
Appears in Collections:Điện - Điện tử (DATN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tri-Hoang.pdf3,09 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.