Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20342
Title: Thiết kế và thi công băng tải phân loại hàng hóa theo vật liệu: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Trương, Công Dương Phi
Nguyễn, Hữu Nhân
Trần, Thái Sơn (GVHD)
Keywords: Máy -- Thiết kế
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: “Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống băng tải phân loại sản phẩm theo vật liệu” Sử dụng PLC S7-300 để xây dựng chương trình điều khiển, thiết kế giao diện giám sát, điều khiển trên WinCC. Mô hình có hai băng tải và có ba loại sản phẩm khác nhau về kích thước. Đây chính là đặc điểm sử dụng để phân loại và đếm sản phẩm. Qua kích thước của sản phẩm chia thành 3 loại là sản phẩm cao, sản phẩm trung bình và sản phẩm thấp.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20342
Appears in Collections:Cơ khí (DATN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phi-Nhan.pdf2,5 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.