Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20340
Title: Điều khiển cánh tay Robot học lệnh gắp sản phẩm trên băng chuyền: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Nguyễn, Văn Hiếu
Nguyễn, Lương Thanh Tùng (GVHD)
Keywords: Tự động hoá -- Đồ án tốt nghiệp
Robot -- Điều khiển
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Cùng với sự phát triển không ngừng của các ngành khoa học kỹ thuật, các ngành công nghiệp cũng phát triển nhanh chóng. Việc áp dụng máy móc hiện đại vào sản xuất cũng là một yêu cầu không thể thiếu trong các nhà máy, nhằm tang năng suất, tăng chất lượng và giảm giá thành sản phẩm. Song song với sự phát triển đó, công nghệ chế tạo Robot cũng phát triển nhanh chóng đặc biệt là ở các nươc phát triển nhằm đáp ứng các nhu cầu về sản xuất, sinh hoạt, quốc phòng…Robot có thể thực hiện những công việc mà con người khó thực hiện.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20340
Appears in Collections:Điện - Điện tử (DATN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Van-Hieu.pdf2,76 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.