Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20339
Title: Khảo sát và thi công hệ thống phun xăng đánh lửa toyota camry 2002-2005: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Phạm, Thanh Nam
Nguyễn, Mạnh Huy
Đinh, Xuân Khanh
Nguyễn, Văn Đông (GVHD)
Keywords: Tự động hoá -- Đồ án tốt nghiệp
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20339
Appears in Collections:Cơ khí (DATN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nam-Huy-Khanh.pdf3,84 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.