Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20286
Title: Các nhân tố tạo động lực làm việc cho cán bộ công chức tại Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Ngô, Quang Huân (GVHD)
Trương, Thị Minh Phương
Keywords: Quản lí nhân sự -- Luận văn thạc sĩ
Quan hệ lao động
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20286
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Truong-Thi-Minh-Phuong.pdf2,3 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.