Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20268
Title: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo (GVHD)
Nguyễn, Vũ Vinh
Keywords: Thuế -- Luận văn thạc sĩ
Quản lí hành chính
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa” với mục tiêu là nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Qua đó nghiên cứu một cách có hệ thống về thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Từ đó thấy được những kết quả đạt được, những tồn tại cần khắc phục. Trên cơ sở đó xây dựng kiến nghị và định hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra góp phần phát huy tác dụng tích cực của chính sách thuế và sự thành công của công cuộc cải cách thuế trong giai đoạn tiếp theo, nhằm thực hiện một cách tốt nhất những mục tiêu, định hướng phát triển của ngành thuế tỉnh Khánh Hòa. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận cơ bản về công tác thanh tra, kiểm tra thuế, nêu rõ sự cần thiết phải chuyển sang cơ chế quản lý thuế khoa học, tiên tiến nhằm nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật, giảm chi phí hành chính thuế và tiến tới hiện đại hoá công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính và xem xét, phân tích, đánh giá từ cơ sở lý luận đến thực tiễn. Bên cạnh đó, cũng đã vận dụng kết hợp nhiều phương pháp khác nhau làm sáng tỏ quan điểm của mình về vấn đề nghiên cứu như: phương pháp thống kê, phương pháp so sánh đối chiếu, phương pháp phân tích tổng hợp. Nguồn số liệu để đánh giá, phân tích chủ yếu dựa trên dữ liệu thứ cấp thu thập từ nguồn dữ liệu từ hệ thống ứng dụng tin học quản lý thuế của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa. Từ kết quả nghiên cứu này, tác giả đã đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Phần giải pháp đã đưa ra định hướng đối với việc hoàn thiện cơ chế và định hướng chiến lược trong giai đoạn tới. Luận văn đã tập trung nghiên cứu và phân tích hoàn thiện những giải pháp cơ bản, đồng bộ, có tính khả thi trên các mặt như tổ chức bộ máy, hệ thống chính sách, quy trình nghiệp vụ, chức năng quản lý.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20268
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Vu-Vinh.pdf1,35 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.