Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20267
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc của cán bộ công chức thanh tra tỉnh Khánh Hoà: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Thị Đức Loan (GVHD)
Nguyễn, Vũ Tường Phong
Keywords: Quản lí nhân sự -- Luận văn thạc sĩ
Quản lí nhân lực
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: “Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ, công chức thanh tra tỉnh Khánh Hòa”, phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng các yếu tố, so sánh sự khác biệt của các yếu tố tác động đến động lực làm việc của cán bộ, công chức của huyện. Từ đó đề xuất những chính sách, giải pháp phù hợp để làm gia tăng động lực làm việc của cán bộ, công chức thanh tra tỉnh Khánh Hòa nói riêng và khu vực công nói chung. Đề tài dựa trên kết quả khảo sát 200 cán bộ, công chức thanh tra tỉnh Khánh Hòa. Đề tài nghiên cứu đề xuất gồm 8 yếu tố có tác động đến động lực làm việc của cán bộ, công chức. Định lượng và định tính là hai phương pháp đã được tác giả áp dụng trên cơ sở Cronbach’Alpha là thang đo độ tin cậy cùng với hai phép phân tích hồi quy, quan sát và phân tích nhân tố EFA. Qua kết quả nghiên cứu đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ, công chức thanh tra tỉnh Khánh Hòa”, cho ta thấy rằng có 3 yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ, công chức thanh tra tỉnh Khánh Hòa lần lượt là: chính sách tiền lương, điều kiện làm việc và môi trường làm việc phúc lợi xã hội.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20267
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Vu-Tuong-Phong.pdf2,1 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.