Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20263
Title: Sự ảnh hưởng của căng thẳng nơi làm việc và cảm xúc lao động đến định hướng khách hàng - Một nghiên cứu tại các khách sạn trên địa bàn TP. Nha Trang: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Văn Anh (GVHD)
Nguyễn, Thị Thuý Thuỷ
Keywords: Môi trường lao động -- Luận văn thạc sĩ
Quan hệ lao động
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20263
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thi-Thuy-Thuy.pdf3,46 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.