Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20256
Title: Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra - kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại địa bàn tỉnh Khánh Hoà: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Thị Đức Loan (GVHD)
Nguyễn, Nam Định
Keywords: Thuế doanh nghiệp -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20256
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Nam-Dinh.pdf867,56 kBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.