Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20246
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức tại Chi cục Thuế Khu vực Nam Khánh Hoà: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Ngô, Quang Huân (GVHD)
Mai, Thị Ánh Nguyệt
Keywords: Thuế -- Luận văn thạc sĩ
Quản lí nhân sự -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Xây dựng và kiểm định mô hình lý thuyết của động lực làm việc. Trên cơ sở đó, luận văn đưa ra hàm ý chính sách cho người Lãnh đạo tăng cường xây dựng chính sách nhằm góp phần nâng cao động lực làm việc của công chức.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20246
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mai-Thi-Anh-Nguyet.pdf2,5 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.