Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20225
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế đối với công tác quản lý thuế tại Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Phạm, Văn Tài (GVHD)
Đặng, Thị Thuỳ Hương
Keywords: Thuế -- Luận văn thạc sĩ
Quản lí thuế -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng trong quá trình quản lý thuế tại Chi cục Thuế thành phố Nha Trang, thông qua khảo sát 178 người nộp thuế đang được Chi cục Thuế thành phố Nha Trang quản lý và đang sử dụng dịch vụ tại đây. Người nộp thuế là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Nha Trang. Công cụ Cronbach's Alpha, EFA và phân tích mô hình hồi qui bội được sử dụng. Kết quả của nghiên cứu đã chỉ ra 3 nhân tố ảnh hưởng lớn đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ trong quá trình quản lý thuế tại Chi cục Thuế Nha Trang và được sắp xếp theo mức độ tác động giảm dần: Năng lực phục vụ, Minh bạch và tin cậy, Sự linh hoạt và chủ động. Từ kết quả nghiên cứu trên, tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm giúp các nhà quản trị đề ra các biện pháp thiết thực nhằm hoàn thiện chất lượng dịch vụ trong công tác quản lý thuế tại Chi cục Thuế Nha Trang.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20225
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dang-Thi-Thuy-Huong.pdf1,78 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.