Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20222
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác chống thất thu thuế TNDN trên địa bàn Thành phố Nha Trang: Luận văn Thạc
Authors: Hồ, Văn Nhàn (GVHD)
Đặng, Thị Hoài Hương
Keywords: Thuế -- Luận văn thạc sĩ
Thuế doanh nghiệp
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến công tác chống thất thu thuế TNDN trên địa TP.Nha Trang.Trong nghiên cứu định lượng, đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, các kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích hồi quy được sử dụng để kiểm định mô hình và phân tích phương sai ANOVA. Nghiên cứu sử dụng phần mềm SPSS 23. Các kết quả kiểm định các giả thuyết trong mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh cho thấy có 05 nhân tố tác động đến Công tác chống thất thu thuế trên địa bàn thành phố Nha Trang đó là: Hệ thống chính sách thuế TNDN, Tổ chức bộ máy thu thuế TNDN, Công tác kiểm tra giám sát, Chính sách tuyên truyền và động viên khuyến khích NNT, Sự phối hợp giữa các ban ngành chức năng. Năm yếu tố này lý giải được 53.0% Công tác chống thất thu thuế trên địa bàn thành phố Nha Trang
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20222
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dang-Thi-Hoai-Huong.pdf1,13 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.