Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20221
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ du lịch bằng trực thăng của Công ty Trực Thăng Miền Nam: Luận văn thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Quyết Thắng (GVHD)
Cao, Văn Công
Keywords: aDu lịch -- Chất lượng dịch vụ -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Đề tài “Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ du lịch bằng trực thăng của Công ty Trực Thăng Miền Nam” được thực hiện với mục tiêu là: xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng, đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này và kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ vận chuyến hành khách nội địa của Công ty Trực Thăng Miền Nam. Dựa vào quy trình nghiên cứu, cơ sở lý thuyết, mô hình nghiên cứu và thang đo ban đầu được xây dựng. Các thang đo được hiệu chỉnh qua quá trình nghiên cứu định tính, tiếp đó là xây dựng bảng câu hỏi và thu thập dữ liệu. Dữ liệu sau khi thu thập được đưa vào phân tích Cronback’s Alpha, Phân tích nhân tố EFA, sau đó mô hình nghiên cứu được kiểm định. Kết quả của mô hình đo lường cho thấy các thang đo đều đạt độ tin cậy và giá trị cho phép. Trong đó, mô hình sự hài lòng cúa khách hàng đối với dịch vụ du lịch bằng trực thăng của Công ty Trực Thăng Miền Nam bao gồm 6 yếu tố, đó là: (1) Phương tiện hữu hình, (2) Sự tin cậy (3) Cam kết đáp ứng khách hàng, (4) Năng lực phục vụ, (5) Sự đồng cảm, (6) Giá cả. Từ đó, bài nghiên cứu đưa ra giải pháp, định hướng trong tương lai, nhằm nâng cao hơn nữa sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ du lịch bằng trực thăng của Công ty Trực Thăng Miền Nam.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20221
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cao-Van-Cong.pdf1,46 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.