Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20218
Title: Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ô tô Hyundai Tín Thanh - Nha Trang: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Hữu Huy Nhựt (GVHD)
Bùi, Nhật Linh
Keywords: Nguồn nhân lực -- Luận văn thạc sĩ
Quản lí nhân sự -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20218
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui-Nhat-Linh.pdf1,54 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.