Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20217
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ, giảng viên tại Trường Sĩ quan Không quân: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Văn Anh (GVHD)
Bùi, Minh Nhật
Keywords: Quản lí nhân sự -- Luận văn thạc sĩ
Quan hệ lao động
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20217
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui-Minh-Nhat.pdf1,63 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.