Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20216
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức Chi cục Thuế TP. Nha Trang: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Thị Đức Loan (GVHD)
Bùi, Minh Đức
Keywords: Thuế -- Luận văn thạc sĩ
Quản lí nhân sự -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định và đánh giá mức độ của các yếu tố tác động đến động lực làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức Chi cục Thuế TP Nha Trang, qua đó đề xuất các hàm ý chính sách cải thiện và duy trì động lực làm việc cho cán bộ, công chức tại Chi cục Thuế TP Nha Trang. Nghiên cứu đã khảo sát 150 công chức đang làm việc tại Chi cục Thuế TP Nha Trang theo 25 biến quan sát độc lập thuộc 6 yếu tố gồm Tiền lương, thuởng; đặc điểm công việc; Sự công nhận kết quả đóng góp; Cơ hội thăng tiến; Quan hệ đồng nghiệp; Mối quan hệ với cấp trên và 3 biến quan sát phụ thuộc thể hiện động lực làm việc. Sử dụng các phương pháp phân tích bằng hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố EFA để loại các biến quan sát không phù hợp và thực hiện hồi quy đa biến để đưa ra các yếu tố ảnh huởng động lực làm việc của công chức cũng như mức độ ảnh huởng của từng yếu tố.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20216
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui-Minh-Duc.pdf2,06 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.