Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20211
Title: Phân lớp ngữ nghĩa hình ảnh dựa trên mạng Nơ-ron tích chập: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Văn, Thế Thành (GVHD)
Trương, Hữu Chiến
Keywords: Trí tuệ nhân tạo -- Luận văn thạc sĩ
Mạng nơ ron
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20211
Appears in Collections:Luận văn ngành Công nghệ thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Truong-Huu-Chien.pdf2,92 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.