Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20210
Title: Xây dựng Chatbot cho Cổng Thông tin Điện tử Thành phố Bà Rịa: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Bùi, Thị Thu Trang (GVHD)
Tăng, Huỳnh Tú
Keywords: Chương trình máy tính -- Luận văn thạc sĩ
Chatbot
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20210
Appears in Collections:Luận văn ngành Công nghệ thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tang-Huynh-Tu.pdf3,94 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.