Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20175
Title: Phân tích báo cáo tài chính: Giáo trình nội bộ
Authors: Hồ, Thị Yến Ly
Keywords: Tài chính -- Phân tích
Tài chính -- Báo cáo
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Báo cáo tài chính là phần cuối cùng trong công tác tài chính của doanh nghiệp, là sự tổng hợp tình hình tài chính của doanh nghiệp bao gồm phần tài sản, nguồn vốn, tình hình hoạt động kinh doanh trong kỳ và luồng tiền ra, luồng tiền vào của doanh nghiệp nhằm đáp ứng các nhu cầu của những người sử dụng nhằm đưa ra các quyết định tài chính có liên quan. Những con số trong báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng như thế nào và các thông tin trong báo cáo tài chính thể hiện tình trạng tài chính của doanh nghiệp như thế nào thì ta cần phải phân tích để người sử dụng nắm bắt được tình trạng tài chính mà có những chính sách, giải pháp phù hợp. Việc phân tích các con số tài chính nhằm tìm ra những giá trị cốt lỗi liên quan đến tài chính của doanh nghiệp bằng những phương pháp phân tích như so sánh, phương pháp phân tích tỷ lệ, phương pháp đồ thị, phương pháp Dupont để thể hiện ý nghĩa của những con số trong báo cáo tài chính từ đó người sử dụng đánh giá được thực trạng tài chính để có những giải pháp phát triển phù hợp đây.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20175
Appears in Collections:Giáo trình (BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT-Phan-tich-bao-cao-tai-chinh.pdf2,36 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.