Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20044
Title: Vận dụng mô hình học tập qua trải nghiệm trong việc Dạy – Học học phần “Văn hóa – xã hội Nhật Bản” tại trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Authors: Lâm, Ngọc Như Trúc
Keywords: Giáo dục đại học -- Đại học Bà Rịa Vũng Tàu
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20044
Appears in Collections:Ngoại ngữ - Và Khoa học xã hội (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lam-Ngoc-Nhu-Truc.pdf4,95 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.