Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20041
Title: Đo lường sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ nội dung số nghiên cứu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Văn Vẹn (GVHD)
Trương, Tấn Lợi
Keywords: Nội dung số -- Kinh doanh -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: “Đo lường sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ nội dung số - nghiên cứu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu”, nghiên cứu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là hết sức cần thiết giúp cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nội dung số (DVNDS) trên địa bàn cũng như các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này ở những địa phương khác tham khảo hiểu rõ hơn về nhận thức của khách hàng sử dụng dịch vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhằm làm cơ sở nâng cao chất lượng DVNDS, nâng cao sự hài lòng của khách hàng để tạo uy tín, hình ảnh các doanh nghiệp
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20041
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Truong-Tan-Loi.pdf1,8 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.