Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20040
Title: Tạo động lực lao động tại nhà máy Hoa Sen Phú Mỹ: Luận văn thạc sĩ
Authors: Trần, Trọng Khuê (GVHD)
Đinh, Văn Quý
Keywords: Nhà máy Hoa Sen -- Động lực làm việc
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để xác định các yếu tố tác động đến tạo động lực lao động cho người lao động tại Nhà máy Hoa Sen Phú Mỹ. Mô hình nghiên cứu của đề tài được xây dựng dựa trên các lý thuyết về tạo động lực lao động và các nghiên cứu thực tiễn của các nhà nghiên cứu trong vấn đề này. Độ tin cậy và giá trị của thang đo được kiểm định bởi hệ số Cronbach’s alpha và phân tích nhân tố. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy có năm yếu tố tác động đến tạo động lực lao động của người lao động tại Nhà máy Hoa Sen Phú Mỹ là Tiền lương và phúc lợi, Điều kiện làm việc, Lãnh đạo, Mối quan hệ với đồng nghiệp và Chính sách đào tạo và phát triển. Ngoài ra, kết quả còn cho thấy yếu tố về chính sách đào tạo và phát triển không có tác động đến với tạo động lực lao động của người lao động tại Nhà máy Hoa Sen Phú Mỹ.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20040
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dinh-Van-Quy.pdf1,57 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.