Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20034
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ, giảng viên, nhân viên trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Authors: Lê, Sĩ Trí (GVHD)
Nguyễn, Khoa Anh Thư
Keywords: Nguồn nhân lực -- Chất lượng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Yếu tố quyết định đến sự thành - bại của một tổ chức chính là nguồn nhân lực. Vì vậy, trong quá trình hoạt động của mình, các đơn vị luôn tìm cách khai thác, sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả thông qua việc nâng cao động lực, thúc đẩy tính tích cực của người lao động, nhằm động viên họ hăng say, tự nguyện làm việc để thực hiện mục tiêu của tổ chức và người lao động một cách hiệu quả nhất. Đề tài được thực hiện dựa trên phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với phương pháp nghiên cứu định lượng, thông qua phần mềm SPSS với dữ liệu phân tích thu đƣợc trên đối tượng khảo sát là 180 cán bộ, giảng viên, nhân viên. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 6 yếu tố ảnh hưởng, trong đó: Đồng nghiệp là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất; tiếp đến là yếu tố Đào tạo và thăng tiến; yếu tố Môi trường làm việc, yếu tố Lãnh đạo, yếu tố Đánh giá thành tích, và cuối cùng là yếu tố Thu nhập có ảnh hưởng yếu nhất đến động lực làm việc của cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số hàm ý quản trị liên quan cũng được đề xuất nhằm mục đích nâng cao động lực làm việc cho cán bộ, giảng viên, nhân viên.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20034
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Khoa-Anh-Thu.pdf1,76 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.