Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20032
Title: Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ Cà phê tại các quán Cà phê trên địa bàn thành phố Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Authors: Ngô, Quang Huân (GVHD)
Tào, Mạnh Hải
Keywords: Cà phê -- Mức độ hài lòng khách hàng -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Xây dựng và kiểm định mô hình lý thuyết giữa các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng tại các quán cà phê trên địa bàn TP. Vũng Tàu. Phương pháp nghiên cứu định tính (thảo luận nhóm) để điều chỉnh, bổ sung thang đo của các khái niệm nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu định lượng để kiểm tra độ tin cậy, giá trị cho phép (tính đơn hướng, tính riêng biệt và giá trị hội tụ), kiểm định giả thuyết nghiên cứu bằng phương pháp phân tích AMOS -SEM. Kết quả nghiên cứu đem lại ý nghĩa cho nhà quản lý trong việc cải thiện các yếu tố nhằm gia tăng sự hài lòng của khách hàng
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20032
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tao-Manh-Hai.pdf1,82 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.