Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20009
Title: Giáo trình: Biên dịch thương mại 1 (Lưu hành nội bộ: Dùng cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh)
Authors: Phạm, Vũ Phi Hổ (ch.b)
Lê, Lan Phương (ch.b)
Hoàng, Thị Thu
Hồ, Thị Thanh Hiền
Huỳnh, Thị Trâm Anh
Keywords: Biên dịch thương mại -- Giáo trình
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20009
Appears in Collections:Giáo trình (BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT-Bien-dich-thuong-mai-1.pdf685,53 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.