Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20006
Title: Xây dựng chương trình quản lý thực phẩm hàng ngày tại thị trường mầm non: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Đào, Quỳnh Như
Phan, Ngọc Hoàng (GVHD)
Keywords: Thực phẩm -- Chương trình máy tính
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20006
Appears in Collections:Ngành CNTT (DATN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dao-Quynh-Nhu.pdf82,67 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.