Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20005
Title: Cải tạo máy dán mép gỗ bán tự động thành tự động: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Nguyễn, Đăng Khoa
Phạm, Thuý Văn Khanh
Trần, Thái Sơn (GVHD)
Keywords: Tự động hoá
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20005
Appears in Collections:Cơ khí (DATN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangKhoa-VanKhanh.pdf3,9 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.