Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19962
Title: Các yếu tố ảnh hưởng tới ý định khởi nghiệp của thanh niên tại huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Authors: Lê, Vũ Trọng Bảo
Võ, Thị Thu Hồng (GVHD)
Keywords: Khởi nghiệp
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Đề tài thực hiện dựa trên khảo sát 206 thanh niên trên địa bàn huyện Châu Đức – một huyện “thuần nông” của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với thế mạnh truyền thống nông nghiệp lâu đời bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Đề tài thực hiện đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá rút trích được 6 yếu tố gồm thái độ, quy chuẩn chủ quan, nhận thức kiểm soát hành vi, giáo dục, kinh nghiệm làm việc và nguồn vốn. Qua kết quả phân tích tương quan và hồi quy, tác giả thấy rằng có 6/6 yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn huyện Châu Đức. Trong đó, yếu tố Thái độ có tác động mạnh nhất đến ý định khởi nghiệp của thanh niên, yếu tố Nhận thức kiểm soát hành vi có tác động thứ hai, yếu tố Giáo dục và yếu tố Nguồn vốn có mức độ tác động tiếp theo và cuối cùng là yếu tố Quy chuẩn chủ quan và yếu tố Nguồn vốn. Như vậy các giả thuyết H1, H2, H3, H4, H5, H6 đề xuất đều được chấp nhận ở độ tin cậy 95%. Từ đó tác giả đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao ý định khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn huyện Châu Đức.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19962
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le-Vu-Trong-Bao.pdf1,52 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.