Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19951
Title: Giám sát mức tiêu thụ điện, nước bằng công nghệ IOT: Đề tài nghiên cứu khoa học
Authors: Nguyễn, Hoàng Quân
Phan, Thanh Hoàng Anh (GVHD)
Keywords: Điện -- Giám sát -- Mức tiêu thụ
Nước -- Giám sát -- Mức tiêu thụ
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19951
Appears in Collections:Điện - Điện tử (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoang-Quan.pdf5,22 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.