Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19946
Title: Thiết kế, chế tạo hệ thống xử lý nước cấp: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Dương, Chí Tuấn
Trịnh, Minh Hiếu
Trần, Thái Sơn (GVHD)
Keywords: Cấp nước -- Hệ thống xử lí
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19946
Appears in Collections:Cơ khí (DATN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ChiTuan-MinhHieu.pdf6,39 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.